Gemeente Gemeente Kinrooi

Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonverdichting Kinrooi

Op 5 december 2016 keurde de gemeenteraad de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Woonverdichting Kinrooi goed. Het betreft hier het woongebied Zielderveld, gelegen ten zuidoosten van de kern van Kinrooi, tussen de Neeroetersesteenweg en de Itterbeek, in feite het vroegere BPA Zielderveld. Dat oorspronkelijk bijzonder plan van aanleg is planologisch minder gunstig ingetekend. Het RUP Woonverdichting gaat dus voor meer bouwgelegenheid in hetzelfde gebied zorgen: enerzijds door de creatie van nieuwe bouwplaatsen en anderzijds door aanpassingen en renovaties mogelijk te maken aan bestaande woningen, die beperkt werden door BPA Zielderveld.

Het college van burgemeester en schepenen organiseerde eerder dit jaar een openbaar onderzoek over dit RUP. Aan de hand van de ingediende adviezen, opmerkingen en bezwaren, vormde de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een advies. Op 12 juni 2017 werd het RUP definitief vastgesteld door de gemeenteraad. De bijhorende documenten kunt u raadplegen via onderstaande downloads.

Wat de MER-screening betreft, verwijzen we naar www.mervlaanderen.be (dossiernummer SCRPL16171) oftewel hier rechtstreeks de ontheffingsaanvraag en de ontheffingsbeslissing. Ter info: het RUP treedt pas in werking 14 dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing in het Belgisch Staatsblad. Dat is voorzien in augustus 2017.