Gemeente Gemeente Kinrooi

GAS 1-2-3 (overlast) meer info

Soorten sancties

De geldboete voor een meerderjarige bedraagt maximum 350 euro, voor een minderjarige is dat maximum 175 euro. Naast een geldboete kan de sanctionerend ambtenaar ook een alternatieve sanctie opleggen zoals gemeenschapsdienst en/of bemiddeling. Het college van burgemeester en schepenen kan op haar beurt een schorsing of intrekking van een vergunning opleggen of een administratieve sluiting opleggen voor een inrichting.


Procedure

  1. Vaststelling met PV door de politie of door de GAS-vaststeller.
    Dit wordt verstuurd naar de sanctionerend ambtenaar in Genk.
  2. De overtreder wordt per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht dat er een procedure voor een GAS wordt opgestart. Bij deze brief wordt ook een kopie van het proces-verbaal of bestuurlijk verslag verzonden alsook een uittreksel van het overtreden artikel.
  3. Vervolgens beschikt de overtreder over een termijn van vijftien dagen om verweermiddelen in te dienen. Bij een geldboete met een maximum van 70 euro, kan het verweer enkel ingediend worden per schriftelijke en aangetekende zending binnen de vijftien dagen na datum van de opstartbrief. Indien de procedure wordt opgestart voor een geldboete met een maximum van 350 euro, is er bijkomend ook het recht om een mondelinge verdediging te verzoeken bij de sanctionerend ambtenaar (enkel op afspraak). Een minderjarige heeft ten alle tijden het recht om gehoord te worden. Een telefonisch verweer is niet geldig.
  4. Na de termijn van vijftien dagen voor verweer kan de sanctionerend ambtenaar overgaan tot het nemen van een gepaste sanctie, rekening houdend met eventuele herhaling van een inbreuk of een ingediend verweer. Deze beslissing zal eveneens per aangetekende brief verzonden worden, desgevallend inclusief een factuur met een betalingsoverschrijving. Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden binnen de 30 dagen bij de bevoegde politierechtbank. In geval van een minderjarige is de jeugdrechtbank bevoegd.
  5. Een GAS-boete moet binnen de twee maanden betaald worden. Gebeurt dit niet vrijwillig en wordt er geen gevolg gegeven aan de aanmaningen, dan kan een deurwaarder de boete innen.


Let op!

In enkele gevallen kan een inbreuk ook aanleiding geven tot een belasting gevestigd op het opruimen, verwijderen en reinigen van sluikstortingen en andere vervuilende elementen op het openbaar domein, dit is een opruimingskost (bijvoorbeeld bij sluikstorten, graffiti). Dit kan betekenen dat de overtreder niet alleen een sanctie krijgt voor de inbreuk die begaan is, maar bijkomend ook een factuur zal ontvangen voor de werkingskosten van de gemeentelijke diensten. Deze kost is bijkomend en mag niet verward worden met de GAS-boete die hier los van staat.


GAS-bemiddeling minderjarigen

Als er een proces-verbaal wordt opgemaakt voor een minderjarige dan zijn de ouders of de voogd burgerrechtelijk aansprakelijk en worden zij in kennis gesteld. 
De huidige reglementering voorziet een verplicht bemiddelingsaanbod voor minderjarigen vanaf 16 jaar. Bij bemiddeling bespreken overtreder en benadeelde partij samen de inbreuk en wordt er samen naar een geschikte vorm van herstel gezocht. De bemiddelaar ondersteunt en begeleidt dit gesprek. GAS-bemiddeling is gratis en deelname is vrijwillig. Een minderjarige heeft van rechtswege recht op een pro deo-advocaat. Het resultaat van de bemiddeling kan bepalend zijn voor het bedrag van de eventuele geldboete.


GAS-bemiddeling meerderjarigen

GAS-bemiddeling is een alternatief voor de administratieve geldboete van de sanctionerend ambtenaar. Bij meerderjarigen zal de sanctionerend ambtenaar de dossiers die in aanmerking komen voor bemiddeling selecteren. Bij een geslaagde bemiddeling zal er geen verder gevolg gegeven worden aan de inbreuk.


Wetgeving & gemeentelijke reglementen

- De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
- De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
- Klik hier voor de de politieverordening overlast, het volledig reglement op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en het protocolakkoord.