Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1117 - aanpassing reglement op de huwelijken

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het burgerlijk huwelijk vindt normaal gezien plaats in het gemeentehuis. Sinds juli 2018 kan het echter ook op iedere openbare en neutrale plaats in Kinrooi mits dat vooraf besproken is met de dienst burgerzaken. Het huwelijk moet altijd plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Sinds kort is er een locatie bijgekomen waar gehuwd kan worden, vandaar de aanpassing van het reglement op de huwelijken op de gemeenteraad van 6 april 2021 en 7 maart 2022

De beslissing inzake en het reglement kan u bekijken bij de downloads en werd gepubliceerd op 14 maart 2022.

Voor wie

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd van 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen

De dienst burgerzaken verzamelt zelf alle papieren van de Belgen in België en nodigt de aanstaande echtgenoten uit voor het opmaken van de huwelijksaangifte. Dit gebeurt op afspraak. De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland, moeten zelf de nodige documenten verzamelen. Die mogen maximaal 6 maanden oud zijn.

Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

De ambtenaar van de burgerlijke stand verbindt de aanstaande echtgenoten in de echt. Daarvan wordt de huwelijksakte opgemaakt. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking. De gehuwden krijgen een trouwboekje.

Kostprijs

Binnen bepaalde uren is het gratis om te trouwen. Op andere momenten kost het 100 euro. Dit is bepaald in dit retributiereglement voor het voltrekken van huwelijken

Wat meebrengen

identiteitskaart van de partners en van de eventuele getuigen

Personen van een andere nationaliteit moeten volgende stukken voorleggen:

 • letterlijk afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van identiteit
 • bewijs van woonst
 • bewijs van ongehuwde staat
 • nationaliteitsbewijs
 • wetscertificaat.

Al deze papieren moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.