Gemeente Gemeente Kinrooi

GAS 1-2-3 veelgestelde vragen

Waarom ontvang ik een GAS-boete van stad Genk, terwijl ik een overtreding heb begaan in Kinrooi?
Dat is omdat de stad Genk de lokale verwerkingscel voor alle GAS-boetes in Kinrooi is. Voor de GAS 1-2-3 boetes in Kinrooi (overlast) krijg je een aangetekende brief vanwege de stad Genk. Wie een aangetekende zending ontvangt, gaat die best afhalen. De GAS-procedure blijft anders gewoon doorlopen.

Wat is een GAS 1-2-3-boete?
Om de openbare veiligheid, rust en gezondheid te vrijwaren en om de openbare overlast te bestrijden, heeft Kinrooi GAS 1-2-3 ingevoerd. Deze boetes hebben meestal te maken met de meest voorkomende punten van overlast: loslopende dieren, afval (sluikstort, verbranding van afval, …), geluidsoverlast/nachtlawaai, reinheid (voor- en achtertuinen, …) en opslag van voertuigen.


Kan ik verweer indienen als ik niet akkoord ga met de GAS 1-2-3 boete?
Na ontvangst van het aangetekend schrijven met het PV beschikt de overtreder over een termijn van vijftien dagen om verweermiddelen in te dienen. Bij een geldboete met een maximum van 70 euro, kan het verweer enkel ingediend worden per schriftelijke en aangetekende zending binnen de vijftien dagen na datum van de opstartbrief. Indien de procedure wordt opgestart voor een geldboete met een maximum van 350 euro, is er bijkomend ook het recht om een mondelinge verdediging te verzoeken bij de sanctionerend ambtenaar (enkel op afspraak). Een minderjarige heeft ten alle tijden het recht om gehoord te worden. Een telefonisch verweer is niet geldig.


Welke stappen kan ik nog ondernemen indien de sanctionerend ambtenaar mijn verweer niet heeft aanvaard?
Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar kan beroep aangetekend worden binnen de 30 dagen bij de bevoegde politierechtbank. In geval van een minderjarige is de jeugdrechtbank bevoegd.

Hoeveel bedraagt een boete van GAS 1-2-3?
De geldboete voor een meerderjarige bedraagt maximum 350 euro, voor een minderjarige is dat maximum 175 euro. Naast een geldboete kan de sanctionerend ambtenaar ook een alternatieve sanctie opleggen zoals gemeenschapsdienst en/of bemiddeling. Het college van burgemeester en schepenen kan op haar beurt een schorsing of intrekking van een vergunning opleggen of een administratieve sluiting opleggen voor een inrichting.

Welke zijn de betalingsgegevens voor de GAS-boetes?
Begunstigde: Gemeente Kinrooi - Breeërsteenweg 146 - 3640 Kinrooi
IBAN: BE34 0910 2265 5690 (Belfius Bank)
BIC: GKCC BE BB

Is een GAS-boete fiscaal aftrekbaar?
Neen. Een GAS-boete is geen factuur, maar een betalingsverzoek naar aanleiding van een opgelegde sanctie. Deze is conform de vigerende politieverordening. Bovendien kunnen vennootschappen een GAS-boete niet inbrengen als kost. Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2020 zijn boetes niet meer aftrekbaar, omdat boetes fiscaal niet als kost gezien kunnen worden. 

Verhoogt mijn boete bij een volgende overtreding?
De sanctionerend ambtenaar bepaalt, naargelang de ernst van de feiten en eventuele herhaling, het bedrag van de boete. Bij herhaalde overtredingen kan de sanctionerend ambtenaar dus beslissen om een hogere boete op te leggen.

Moet ik de boete nog betalen als ik verweer heb ingediend?
U moet wachten op het antwoord van de sanctionerend ambtenaar. Als het verweer gegrond is, volgt er geen sanctie. Indien de sanctionerend ambtenaar oordeelt dat het verweer ongegrond is, dan dient de boete alsnog betaald te worden. Dit zal dan ook vermeld staan in de brief die u zal ontvangen.

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?
Enkel de politie en door de gemeente aangestelde vaststellers mogen overtredingen (GAS) vaststellen. Zij zullen dus rechtstreeks toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Nadien worden deze gegevens overgemaakt aan de lokale verwerkingscel (Stad Genk), waar men de sanctie oplegt en de opstartbrief opstelt. De gegevens worden eveneens overgemaakt aan het lokaal bestuur waar de overtreding plaatsvond, daar zij verantwoordelijk zijn voor de inning van de boete.

Wie kan een kopie verkrijgen van een vaststelling of beslissing?
Enkel personen die een schriftelijke aanvraag doen en een rechtmatig belang kunnen aantonen, kunnen een kopie krijgen van de vaststelling of beslissing. Het gaat dan bijvoorbeeld over verzekeringsmaatschappijen, advocaten naar aanleiding van een aanstelling of geschil, enz...