Gemeente Gemeente Kinrooi

Openbaar onderzoek Waterbeleidsnota 2020-2025

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de belangrijke waterbeheerkwesties.

De visie op het integraal waterbeleid en de te behandelen waterbeheerkwesties vormen aparte delen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de opmerking van de strategische adviesraden bij de tweede waterbeleidsnota dat de visie op het integraal waterbeleid en het overzicht van de waterbeheerkwesties duidelijker onderscheidbaar moeten zijn.

De derde waterbeleidsnota bevat de algemene visie op het integraal waterbeleid voor de periode 2020-2025 en een overzicht van de te behandelen waterbeheerkwesties als voorbereidend document van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

De CIW bereidt het (voor)ontwerp van de waterbeleidsnota voor.

Het tijdschema en werkprogramma informeert over het voorbereidingsproces voor de volgende stroomgebiedbeheerplannen. Bijzondere aandacht gaat naar de inspraakmogelijkheden bij de voorbereiding van de plannen.

Reageren op het ontwerp derde waterbeleidsnota kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakformulier. U kunt uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kinrooi.

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht bij het CIW-secretariaat, op het nummer 053 72 65 07 of via secretariaat_ciw@vmm.be of op de website www.volvanwater.be.