Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling Linssen - Kessenich

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2019153285

Dhr. Ben Goyens heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van grond aan de Dorpsstraat, kadastraal gekend als: afdeling 3, sectie A, perceelnrs. 136G, 137/02A, 743B, 743E, 743F en 743G.

Het openbaar onderzoek loopt van 30/04/2020 tot en met 29/05/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis en kan het ingekeken worden via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).
 
Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).