Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling: 4 loten voor halfopen bebouwing - Leerestraat z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021018326

Kristof Houben heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van een grond in vier kavels voor halfopen bebouwing aan Leerestraat z.n., kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceel 216X.

Het openbaar onderzoek loopt van 25-03-2021 tot en met 23-04-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).