Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (1 lot open bebouwing) - Toekomststraat 33

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021000581

Mevrouw M. Verstraeten heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van grond in 1 lot voor open bebouwing aan Toekomststraat 33, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, perceel 674L2 en 674F3.

Het openbaar onderzoek loopt van 11-02-2021 tot en met 12-03-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).