Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (1 lot open bebouwing) - Kleine Kasteelstraat 15

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021129595

Rosie Van Asten heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van het perceel in 1 lot voor open bebouwing aan Kleine Kasteelstraat 15, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, nrs. 640/2F en 641L.

Het openbaar onderzoek loopt van 09-09-2021 tot en met 08-10-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).