Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (1 lot open bebouwing) - Grootbroekstraat 3

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021043742

Johan Janssen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van een perceel in 1 lot voor open bebouwing aan Grootbroekstraat 3, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceel 651V2.

Het openbaar onderzoek loopt van 15-04-2021 tot en met 14-05-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).