Gemeente Gemeente Kinrooi

Verbouwen langgevelhoeve, stallen en bijgebouwen - Teunestraat 34

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020124399

De heer W. Schelfhout en mevrouw K. Ooms hebben een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor 1) het verbouwen van een bestaande langgevelhoeve, 2) het verbouwen en nieuwbouw van bestaande stallen en bergingen en 3) het afbreken van diverse stallingen en bergingen aan Teunestraat 34, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie A, perceel 247G.

Het openbaar onderzoek loopt van 30-12-2020 tot en met 28-01-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).