Gemeente Gemeente Kinrooi

Verandering veeteeltbedrijf (beregeningsput) - Hofstraat 1

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021138588

VERSTRAETEN KINROOI heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor een hervergunning en wijziging van een grondwaterwinning bestaande uit twee putten bij een veeteeltbedrijf aan Hofstraat 1, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie C, nrs. 428T, 428L, 428N en 428R.

Het openbaar onderzoek loopt van 05-11-2021 tot en met 04-12-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).