Gemeente Gemeente Kinrooi

Uitbreiden van bestaande verkaveling (12 loten) - Veldstraat/Dorpstraat

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022167938

Ben Goyens heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het uitbreiden van een bestaande verkaveling met aanleg van nieuwe wegenis aan grond achter Veldstraat nr. 3-17, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, nrs. 758A en 758B.

Het openbaar onderzoek loopt van 12-01-2023 tot en met 10-02-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).