Gemeente Gemeente Kinrooi

Slopen en bouwen van garage - Processieweg 29

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022069663

Joseph Quix heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het slopen van de bestaande garage en het bouwen van een nieuwe garage aan Processieweg 29, kadastraal gekend als: afdeling 1 (Kinrooi), sectie C, nr. 165F.

Het openbaar onderzoek loopt van 14-07-2022 tot en met 12-08-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).