Gemeente Gemeente Kinrooi

Regulariseren van garage met overdekt terras - Kleinestraat 40

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020075983

De heer J. Maessen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het regulariseren van een garage met overdekt terras aan Kleinestraat 40, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceel 229H.

Het openbaar onderzoek loopt van 19-11-2020 tot en met 18-12-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).