Gemeente Gemeente Kinrooi

regulariseren en uitbreiden schutterij - Kessenich

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020081786

De heer Chris Baens heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het regulariseren en uitbreiden van de schutterij te Kessenich, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, perceel 246/H, 246/K.

Het openbaar onderzoek loopt van 23/07/2020 tot en met 21/08/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).