Gemeente Gemeente Kinrooi

Publieke raadpleging "RWZI Kinrooi"

Over de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "RWZI Kinrooi: uitbreiding en aanpassing" te Kinrooi.

In uitvoering van het artikel 2.2.12§2 Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, kondigt de deputatie van de provincieraad van Limburg de publieke raadpleging aan over de startnota van het provinciaal ruimtellijk uitvoeringsplan (PRUP) " RWZI Kinrooi: Uitbreiding en aanpassing" te Kinrooi.

Deze publieke raadpleging start op 9 november 2020 en eindigt op 7 januari 2021.

De startnota en de procesnota liggen gedurende deze periode van 60 dagen ter inzage van de bevolking, tijdens de werkdagen en gewone kantooruren, bij de afdeling Ruimtelijke Planning van de Provincie Limburg (Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt) en bij de dienst ruimte van de gemeente Kinrooi, Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi. De nota's zijn ook raadpleegbaar via de website van de provincie Limburg.

Eventuele opmerkingen kunnen uiterlijk op 7 januari 2021 schriftelijk bezorgd worden:

- ofwel per aangetekende brief gericht aan de deputatie van de provincie Limburg, Afdeling Ruimtelijke planning, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt,

- ofwel per e-mail aan ruimtelijkeplanning@limburg.be

Reacties kunnen ook tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij de dienst Ruimte, Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi.

Op 10 december 2020 vindt er een participatiemoment plaats ( om 19u) in "de kleine zaal" (toegang via de Oudekerkstraat) van het gemeenschapscentrum "De Stegel", Weertersteenweg 363 bus1 te 3640 Kinrooi. Gezien de Corona-maatregelen zal er gewerkt worden met voorafgaande inschrijvingen. Via deze link kan u zich aanmelden.