Gemeente Gemeente Kinrooi

Autonoom gemeentebedrijf Kinrooi (AGB)

Op 27 december 2005 heeft het gemeentebestuur Kinrooi het Autonoom Gemeentebedrijf Kinrooi opgericht. Het doel van dit Autonoom Gemeentebedrijf, kortweg AGB, bestaat uit een efficiënt beheer, exploitatie en rendabilisering van het patrimonium bestemd voor sport- en culturele doeleinden. In dit AGB werden zijn de gemeentelijke sporthallen van Ophoven, Geistingen, Kessenich, Molenbeersel en Kinrooi (enkel de oude sportzaal, niet de nieuwe sporthal) ondergebracht. Ook gemeenschapscentrum de Stegel valt onder het AGB. Als een aannemer met andere woorden een werk aan een van deze gebouwen uitvoert of als er een dienst of een levering plaatsvindt, dan gebeurt dit niet voor de gemeente maar voor het AGB Kinrooi.

Dit Autonoom Gemeentebedrijf heeft dezelfde maatschappelijke zetel als het gemeentebestuur, zijnde Breeërsteenweg 146 te 3640 Kinrooi.

Het AGB wordt beheerd door een raad van bestuur en een directiecomité. De Raad van Bestuur heeft de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke handelingen te verrichten om het doel van het bedrijf te verwezenlijken. De voorzitter van de Raad van Bestuur kan het bedrijf in al zijn handelingen rechtsgeldig vertegenwoordigen. Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf. De afgevaardigd bestuurder zit de vergaderingen van het directiecomité voor. De Raad van Bestuur oefent controle uit op het directiecomité. De Raad van bestuur stelt jaarlijks een ondernemingsplan op dat de doelstellingen op middellange termijn vastlegt, evenals een activiteitenverslag van het voorbije boekjaar. Het ondernemingsplan evenals het activiteitenverslag met daarbij het verslag van het college van commissarissen worden jaarlijks aan de gemeenteraad meegedeeld.