Gemeente Gemeente Kinrooi

Subsidie voor verbouwing en renovatie jeugdwerkinfrastructuur

Jeugdverenigingen kunnen een toelage krijgen voor de verbouwing, de renovatie of voor kleine kosten met betrekking tot veiligheid van hun jeugdwerkinfrastructuur. Hiervoor dient men voor 30 september een schriftelijke aanvraag in te dienen bij het college van burgemeester en schepenen. De toelage voor een verbouwing of renovatie wordt het jaar nadien uitgekeerd, die voor kleine kosten in functie van de veiligheid van de jeugdwerkinfrastructuur in het werkjaar van de aanvraag.

Jeugdwerkinfrastructuur die eigendom is van de vereniging

De subsidie bedraagt 80% van de kosten plus de BTW. De vereniging moet dan zelf 20% van de kosten inbrengen en het werk zelf uitvoeren of laten uitvoeren voor eigen rekening. Deze aanvraag dient de volgende documenten te bevatten:

  • bewijs waaruit blijkt dat de vereniging zelf eigenaar is van de jeugdwerkinfrastructuur en een bewijs van bezit of erfpacht van de grond;
  • een verbouwingsplan met de uit te voeren werken en motivatie;
  • het bestek met de kosten en de vermelding wie de werken gaat uitvoeren.

De aanvraag van kleine kosten dient een prijsofferte van het aangekocht materiaal te bevatten. 

Jeugdwerkinfrastructuur die geen eigendom is van de vereniging

Voor jeugdwerkinfrastructuur die geen eigendom van de vereniging is, noch toebehoren aan het gemeentelijk patrimonium, bedraagt de toelage 40% van de kosten. De vereniging betaalt 20% van de kosten en de eigenaar de resterende 40%. Naargelang de grootte van de toelage wordt deze in één of twee schijven uitbetaald:

  • voor bedragen onder de 2.479 euro wordt er een eenmalige toelage voorzien na voorlegging van de facturen en controle op de werken door het college; 
  • voor bedragen boven de 2.479 euro. wordt de toelage in twee gelijke schijven uitbetaald, telkens na voorlegging van de facturen en controle op de werken door het college.