Gemeente Gemeente Kinrooi

Sint-Maartensvuur vergunningen

Op 10 november worden op verschillende locaties in de gemeente Sint-Maartensvuren georganiseerd. Hiervoor dient een vergunning aangevraagd te worden. U moet de aanvraag (zie download hieronder) minstens zes weken voor het evenement bij het evenementenloket, samen met een afschrift van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, indienen.

Voorwaarden

Om een vergunning te bekomen, dienen volgende voorwaarden strikt nageleefd te worden:

  1. Vlarem II verbiedt volgens het veldwetboek en het bosdecreet de vernietiging door verbranding in openlucht van welke afvalstoffen ook, behoudens wanneer het gaat om plantaardige afvalstoffen van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen of van eigen bedrijfsbouwkundige werkzaamheden;
  1. De brandstapel mag enkel ontstoken worden op een afstand van tenminste 100 meter verwijderd van de feesttent en van elk verblijf of van elke bebossing. De brandstapel mag maximum een doorsnede van 10m en een hoogte van 5m hebben en moet bestaan uit zuiver brandhout en snoeisel en dient volledig afgebakend te worden.
  1. Vanaf twee werkdagen vóór de verbranding wordt de brandstapel gecontroleerd door de milieuambtenaar van de gemeente samen met de brandweer. Na deze controle mogen, buiten de opgelegde aanpassingen, geen wijzigingen meer gebeuren aan de stapel. Indien geen tegenbericht wordt ontvangen, kan de verbranding doorgaan.

  2. Vanaf het ogenblik dat het vuur wordt ontstoken, moet er altijd voldoende bewaking/begeleiding aanwezig zijn in herkenbare kledij. De namen van minstens 2 verantwoordelijken dienen op voorhand doorgegeven te worden aan de politie. Deze verantwoordelijken dienen tijdens de manifestatie constant en herkenbaar aanwezig te zijn.

  3. De persoon die vuurwerk onder zich heeft moet in het bezit zijn van een voorafgaandelijke toelating, afgeleverd door de politie. De organisatoren dienen erop toe te zien dat er geen bommetjes gebruikt worden.

  4. De vergunninghouder dient de bepalingen vervat in het gemeentelijk reglement voor openbare manifestaties strikt na te leven. Hij dient een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af te sluiten met voldoende waarborgen. Hij blijft in alle gevallen verantwoordelijk ten overstaan van derden voor eventueel aangebrachte schade of aanspraken op vergoeding die uit het gebruik van deze vergunning voortspruiten.