Gemeente Gemeente Kinrooi

Ontwerp-PAS en bijhorend plan-MER

De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de impact van stikstofdepositie op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen.

De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als onderdelen:  

 • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
 • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H;
 • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten;
 • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen;
 • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.  

Vanaf 19 april 2022 kan u het ontwerp PAS-programma, het ontwerp plan-MER en de richtlijnen van team MER digitaal raadplegen:

 • op website van het Departement Omgeving.
  Link: https://omgeving.vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-pas;
 • bij de gemeente, na afspraak bij de dienst omgeving (eveneens digitaal);
 • of bij het Departement Omgeving na afspraak via 02/5537586  of SIDO.omgeving@vlaanderen.be
  Afdeling Strategie, Internationaal, Digitalisering en Organisatie i.k.v. Openbaar onderzoek plan-MER-PAS, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Tijdens het openbaar onderzoek (van 19-04-22 tot en met 17-06-2022) en de grensoverschrijdende adviesvraag kunnen alle belanghebbenden (burgers, organisaties, adviesinstanties, besturen) inspraak hebben.

Als burger kan u een inspraakreactie indienen bij uw gemeente (via email ‘omgeving@kinrooi.be’  of per brief ‘gemeente Kinrooi, dienst omgeving, Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi’) of grensoverschrijdende instantie vóór 18 juni 2022. Na het openbaar onderzoek bezorgt de gemeente alle inspraakreacties aan het Departement Omgeving.  

De opmerkingen, adviezen en bezwaren worden in overweging genomen bij de goedkeuring van het plan-MER door team Mer en bij de vaststelling van de definitieve PAS door de Vlaamse Regering.