Gemeente Gemeente Kinrooi

Verkaveling (1 lot open bebouwing) - Schoolstraat 54

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021176818

Johan Telen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van een grond in 1 lot voor open bebouwing aan Schoolstraat 54, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie C, nrs. 216L, 217K en 217H.

Het openbaar onderzoek loopt van 30-12-2021 tot en met 28-01-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).