Gemeente Gemeente Kinrooi

Huwelijksaangifte

Maak een afspraak
De huwelijksaangifte is een registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum. De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en kan gebeuren door een van de aanstaande echtgenoten of door beiden.

Kostprijs

De prijs van het trouwboekje is 25 euro.

Wat meebrengen

  • de code van uw afspraak (twee letters en twee cijfers)
  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt dienen deze vertaald te worden door een beëdigd vertaler.

De dienst Burgerzaken verzamelt zelf alle papieren van de Belgen in België en nodigt de aanstaande echtgenoten uit voor het opmaken van de huwelijksaangifte. De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland, moeten dat zelf doen. De documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.

U dient ook steeds uw e-ID mee te brengen.

Maak een afspraak