Gemeente Gemeente Kinrooi

Ontbossing fijnspar bestand - Uffelseweg z.n.

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021056685

Gemeentelijke dossiernummer: OMV/2021/087

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het ontbossen aan een terrein (bestand fijnsparren) in kader van de Ruilverkaveling Molenbeersel gelegen Uffelseweg zn (langsheen nr. 9), kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie A, perceel 720A2 en 720Z.

Het openbaar onderzoek loopt van 26-04-2021 tot en met 25-05-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).