Gemeente Gemeente Kinrooi

Echtscheiding

Een echtscheiding is één van de manieren waarop een huwelijk kan eindigen. De wet voorziet de voorwaarden en vormen van echtscheiding.

Voorwaarden

Echtscheidingsprocedure opgestart voor 01-09-2007

  • echtscheiding op grond van bepaalde feiten. De echtgenoot die de echtscheiding wil bekomen stelt via zijn advocaat een rechtsvordering in om de echtscheiding te laten uitspreken in het nadeel van de echtgenoot die zich schuldig heeft gemaakt aan bepaalde wettelijk vastgestelde feiten (gewelddaden, mishandelingen, grove beledigingen)
  • echtscheiding op grond van feitelijke scheiding. Bij de echtscheiding moet minstens door één van de partners (via zijn advocaat) een rechtsvordering worden ingesteld. Deze echtscheiding kan worden uitgesproken indien de echtgenoten minstens 2 jaar gescheiden leven, het huwelijk duurzaam ontwricht is en de echtscheiding geen verslechtering meebrengt in de materiële toestand van de kinderen.
  • Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). Beide echtgenoten kunnen zich eventueel zonder advocaat rechtstreeks wenden tot de Burgerlijke Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg naar keuze om een verzoekschrift in te stellen. Beide partijen moeten minstens 20 jaar zijn en minstens 2 jaar gehuwd zijn op datum van neerlegging van het verzoekschrift.

Echtscheidingsprocedure opgestart vanaf 01-09-2007

  • Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). De procedure werd vereenvoudigd. Beide partners dienen een volledige regeling hebben uitgewerkt en beiden hiermee akkoord gaan (alimentatie, kinderen, verdeling goederen). De voorwaarden dat beide partners minstens de leeftijd van 20 jaar moeten bereikt hebben en minstens 2 jaar gehuwd moeten zijn werden afgeschaft.
  • Echtscheiding door onherstelbare ontwrichting (EOO). Onherstelbare ontwrichting wordt de enige echtscheidingsprocedure naast de echtscheiding door onderlinge toestemming. In volgende gevallen kan men de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting opstarten: 
  1. Bij feitelijke scheiding kan de echtscheidingsprocedure worden opgestart 6 maanden na feitelijke scheiding indien beide partners instemmen. Indien slechts één partner de echtscheidingsprocedure wil opstarten, kan dit slechts na 1 jaar feitelijke scheiding
  2. Indien de ontwrichting wordt veroorzaakt door bepaalde zware feiten, kan de echtscheidingsprocedure onmiddellijk worden opgestart.

Zodra de echtscheiding door de rechtbank is uitgesproken en er geen beroep meer mogelijk is, wordt het beschikkend gedeelte van het echtscheidingsvonnis overgeschreven door de ambtenaar van de burgerlijke stand. De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand om een echtscheiding over te schrijven is

  • De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken of overgeschreven
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand van het eerste district van Brussel, wanneer het huwelijk niet in België werd voltrokken.

Nadien krijgt u van de dienst bevolking een uitnodiging om de oude identiteitskaart te laten aanpassen. De nieuwe elektronische identiteitskaart moeten niet meer worden aangepast bij een wijziging van de burgerlijke staat. U kan in de gemeente Kinrooi een echtscheidingsakte opvragen indien u destijds in de gemeente Kinrooi bent gehuwd.

Onderhoudsgeld voor de ex-echtgenoot

De mogelijkheid tot het aanvragen van onderhoudsgeld door de ex-echtgenoot werd ook veranderd door de nieuwe wetswijziging van 01-09-2007. De uitkering wordt afhankelijk gemaakt van de behoefte van de ex-echtgenoot, rekening houdend met diens leeftijd en gezinssituatie. De periode voor het ontvangen van onderhoudsgeld is evenredig met de duur van het huwelijk. Dit betekent dat indien een koppel 5 jaar gehuwd was, de ex-echtgenoot maximum 5 jaar een onderhoudsuitkering kan ontvangen. De onderhoudsbijdrage kan tevens nooit meer dan 1/3 van het netto-inkomen bedragen. Bij echtscheiding door zware feiten, kan de onderhoudsuitkering eventueel geweigerd worden. In tegenstelling tot de nieuwe echtscheidingsprocedure, is de regeling omtrent de maximumduur van het toekennen van onderhoudsgeld van toepassing op ALLE echtscheidingen, dus ook indien de echtscheiding is uitgesproken voor 01-09-2007.

Wat meebrengen

Uw  eID (elektronische Identiteitskaart)