Gemeente Gemeente Kinrooi

openbaar onderzoek: verkavelen gronden en afbraak bestaande bebouwing, Venlosesteenweg

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020011940

Hildegarde Lamberits heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verkavelen van gronden en afbreken bestaande bebouwing (Venlosesteenweg, afdeling 4, sectie B, perceel 174D).

Het openbaar onderzoek loopt van 06-03-2020 (publicatiedatum) tot en met 0-04-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis.
 
Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).