Gemeente Gemeente Kinrooi

Schelfhout André - Landbouwbedrijf

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020036149

Dhr. André Schelfhout heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen en exploiteren van een landbouwbedrijf, gelegen Winkelstraat z.n., kadastraal gekend als: afdeling 2, sectie D, perceelnrs. 880N, 880P, 881M en 881P.

Het betreft de bedrijfsverplaatsing van de Grootbroekstraat naar de Winkelstraat.

Het openbaar onderzoek loopt van 30/04/2020 tot en met 29/05/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis en kan het ingekeken worden via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).
 
Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).