Gemeente Gemeente Kinrooi

Ontwerp plan-MER en ontwerp Vlaams Strategisch plan voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023-2027

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) voor de periode 2023-2027 voorzien in financiering ter ondersteuning van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is de Verordening (EU) 2021/2115.

De opmaak van het Vlaams GLB Strategisch Plan wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij en zal inzetten op de volgende Europese doelstellingen van het GLB:

  1. zorgen voor een eerlijk inkomen voor landbouwers;
  2. het concurrentievermogen vergroten;
  3. de positie van de landbouwers in de waardeketen verbeteren;
  4. bijdragen tot matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering;
  5. zorgen voor het milieu;
  6. landschappen en de biodiversiteit beschermen;
  7. de generatiewissel bevorderen;
  8. het platteland vitaal houden;
  9. en de kwaliteit van onze voeding en onze gezondheid beschermen.

V??r het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectenrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp GLB Strategisch Plan op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar  onderzoek over het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11. van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

U vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 vanaf 14 januari 2020 terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER en via de website van het https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank. U kan deze ook inkijken in uw gemeentehuis, op de computer, na afspraak!

Tot en met 14 maart kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeentebestuur of aan de initiatiefnemers op het volgende adres of email-adres:

Departement Landbouw en Visserij – Secretariaat-generaal

Plan-MER PL0272 – GLB

Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel

departement@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieurapportage kunt u surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieurapportage of bellen naar het gratis nummer: 1700.