Gemeente Gemeente Kinrooi

Ontwerp plan-MER en ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgische Programma van het Europees Fonds voor Maritieme zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021-2027

Het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) voor de periode 2021-2027 voorziet in financiering ter ondersteuning van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het Maritiem beleid van de Unie. De wettelijke basis hiervoor is de Verordening (EU) 2021/1139.

De opmaak van het Belgisch Programma wordt gecoördineerd door het Departement Landbouw en Visserij. Het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma zal de volgende prioriteiten van het EFMZVA nastreven:

  1. Bevordering van duurzame visserij en het herstel en de instandhouding van aquatische biologische rijkdommen;
  2. Bevordering van duurzame aquacultuuractiviteiten en van verwerking en afzet van visserij- en aquacultuurproducten als bijdrage tot de voedselzekerheid in de Unie;
  3. De voorwaarden scheppen voor een duurzame blauwe economie in kust-, eiland- en binnenlandgebieden en bevordering van de ontwikkeling van visserij- en aquacultuurgemeenschappen.

V??r het Programma EFMZVA 2021-2027 kan worden goedgekeurd, moet een plan-milieueffectenrapportage (plan-MER) uitgevoerd worden. Daarin worden de effecten van het ontwerp Programma op het leefmilieu en de omgeving onderzocht.

Van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar  onderzoek over het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021-2027 georganiseerd in overeenstemming met artikel 4.2.11. van het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM).

U vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams gedeelte van het Belgisch Programma EFMZVA 2021-2027 vanaf 14 januari 2020 terug op de website van het Departement Landbouw en Visserij link: www.vlaanderen.be/visserij/EFMZVA-plan-MER  

en via www.mervlaanderen.be. U kan deze ook inkijken op uw gemeentehuis.

Tot en met 14 maart kunt u uw opmerkingen bezorgen aan uw gemeentebestuur of aan de initiatiefnemers op het volgende adres of email-adres:

Departement Landbouw en Visserij – Secretariaat-generaal

Plan-MER 0269 – EFMZVA

Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel

departement@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieurapportage kunt u surfen naar omgevingvlaanderen.be/milieurapportage of bellen naar het gratis nummer: 1700.