Gemeente Gemeente Kinrooi

Omvormen van kippenstal tot larvenkwekerij - Hofstraat 2

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021099622

DIEBEN BVBA heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor 1) de regularisatie en omvorming van kippenstal tot kwekerij voor larven van de zwarte soldatenvlieg en exploitatie; 2) de aanleg van bijkomende erfverharding; 3) de bouw van een weeglokaal  en weegbrug; 4) de afbraak van de bestaande luchtuitlaatkokers aan Hofstraat 2, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie C, nrs. 466D, 468G, 568A, 569C, 570A, 573C, 575N, 794A, 794C, 794B, 796B, 796C en 796A.

Het openbaar onderzoek loopt van 25-11-2021 tot en met 24-12-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).