Gemeente Gemeente Kinrooi

Ministerieel besluit Z. Demir na beroep THV Rekin - Ontgrinding met opvulling

De burgemeester maakt bekend dat de Vlaams Minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme op 19-11-2021 een besluit genomen heeft, na een arrest van de Raad van State, over het beroep tegen de beslissing (weigering) d.d. 16-11-2017 met nr. 750.71/A/2017.057 van de Deputatie dat aan THV Rekin de milieuvergunning had geweigerd voor het veranderen van een zandontginning, ingevolge een uitbreiding (met o.a. opvulling) in de grindplassen te Kinrooi. 

Het ontvankelijk bevonden beroep werd deels gegrond verklaard en de bestreden beslissing van de deputatie werd opgeheven. De milieuvergunning werd grotendeels verleend aan THV Rekin voor een termijn tot 28-02-2033 en is, naast de opgelegde algemene en sectorale voorwaarden onderworpen aan 24 bijzondere voorwaarden. Aan THV Rekin werd het gedeelte: rubriek 60.2° opvullen van aanvulzone fase 2 en fase 3, zoals aangeduid op het typeprofiel opgenomen in de aanvraag (RK.R.3.4.-001a van 10-01-2017- met extern per schip aangevoerde niet-verontreinigende uitgegraven bodem en niet-verontreinigd bagger- en ruimingspecie, geweigerd.

De beslissing met de bijlagen, ligt gedurende de periode van 06-01-2022 tot en met 05-02-2022, ter inzage van het publiek bij de dienst Ruimte in het gemeentehuis, na afspraak.

Tegen deze beslissing kan beroep tot nietigverklaring ingediend worden bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, binnen een termijn van zestig dagen nadat het besluit van de Vlaams Minister werd betekend of bekendgemaakt. De procedure tot het indienen van het verzoekschrift tot nietigverklaring kan bekomen worden bij de dienst Ruimte van de gemeente Kinrooi.