Gemeente Gemeente Kinrooi

Herbouwen van zonevreemde woning - Keekstraat 1

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022048963

Elisabeth van den Berken heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het uitvoeren van herstelwerken aan een bestaande zonevreemde woning aan Keekstraat 1, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, nr. 1340E.

Het openbaar onderzoek loopt van 09-06-2022 tot en met 08-07-2022. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).