Gemeente Gemeente Kinrooi

Grondwaterwinning - Fosheistraat 129

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020175517

De heer Janssen Johan heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het verder exploiteren (hernieuwen) van een grondwaterwinning, op een diepte van 20 meter, met een debiet van max. 400m³ per dag en 7.500m³ per jaar voor het beregenen van landbouwgewassen, aan de Fosheistraat 129, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceel 964S.

Het openbaar onderzoek loopt van 13-01-2021 tot en met 11-02-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis, hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het kan ook online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).

Meer info

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020078683

Publicatiedatum: 02 oktober 2020