Gemeente Gemeente Kinrooi

GAS-boetes in Kinrooi vanaf 2020

Gepubliceerd op  do 19 dec 2019
Op 2 december 2019 besloot de gemeenteraad om GAS-boetes in te voeren in Kinrooi. Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn er niet om de gemeentekas te spijzen. Dit reglement kwam er zodat er wél iets kan gedaan worden aan overlast of fenomenen waarbij dat in het verleden moeilijk(er) was.

Met de invoering van de GAS-reglementering wil Kinrooi vermijden dat maatschappelijk niet-aanvaard gedrag zich herhaalt en dat bepaalde gemeentelijke reglementen en verordeningen ook strikter nageleefd worden. Voor veel zaken – bijvoorbeeld sluikstorten, hondenpoep, nachtlawaai, ... – was er een gevoel van straffeloosheid bij zowel de daders als slachtoffers want Er werd toch niks aan gedaan. Dat is nu voorbij dankzij de invoering van de GAS-boetes.

Twee soorten vaststellingen
De GAS-reglementering waarborgt de veiligheid en het welzijn van de burgers. Wat de vaststellingen betreft, zijn er twee mogelijkheden: een louter administratieve inbreuk die enkel met een GAS-boete gesanctioneerd kan worden of een gemengde inbreuk die met GAS-boete of een strafsanctie bestraft kan worden. In beide gevallen is het op dit moment de politie die de vaststelling kan doen. In een later stadium kan de gemeente ook vaststellende ambtenaren opleiden en aanstellen voor de louter administratieve straffen.

Soorten sancties
Er zijn verschillende gemeentelijke administratieve sancties mogelijk:
- een administratieve geldboete tot maximum 175 euro (minderjarigen) of maximum 350 euro (meerderjarigen). Het bedrag is afhankelijk van de ernst van de feiten en of ze al dan niet herhaald werden.
- een administratieve schorsing of intrekking van een toelating of vergunning afgeleverd door de gemeente
- een tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling

Gemeenschapsdienst en lokale bemiddeling (vergoeding van de schade, bedaren van het conflict) kunnen ook als alternatief voor de administratieve geldboete opgelegd worden. In Kinrooi werd ervoor gekozen dat de minimumleeftijd voor een GAS-boete 16 jaar is. Voor minderjarigen zijn er specifieke regels, bijvoorbeeld dat ouders betrokken worden in de procedure.

Hoe zit het nu met vuurwerk ?
Een oud reglement bepaalde dat vuurwerk in Kinrooi toegestaan was op oudejaarsavond vanaf middernacht. Dit reglement werd echter ingetrokken omwille van het Vlaams decreet van 26 april 2019 dat vuurwerk verbiedt. De nieuwe GAS-reglementering gaat in op 1 januari 2020 om middernacht – dus Oudejaarsavond 00u00 - zodat er een totaal vuurwerkverbod geldt in Kinrooi. Wie dit niet respecteert, maakt met andere woorden kans op de eerste GAS-boete in Kinrooi.

Klik hier als u de volledige reglementering met betrekking tot de GAS-boetes wil bekijken.