Gemeente Gemeente Kinrooi

Functiewijziging van bedrijfswoning naar woning - Keyersstraat 1

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2023016371

Kris Geraerts heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor een functiewijziging van bedrijfswoning naar residentiele woning aan Keyersstraat 1, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie B, nrs. 144E en 144F.

Het openbaar onderzoek loopt van 09-03-2023 tot en met 07-04-2023. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/openbare-onderzoeken).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).