Gemeente Gemeente Kinrooi

Exploiteren van grondwaterwinning - Stramprooierbroek

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021006789

Broekland BVBA heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het exploiteren van een grondwaterwinning aan Stramprooierbroek, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceel 954B19.

Het openbaar onderzoek loopt van 18-02-2021 tot en met 19-03-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).