Gemeente Gemeente Kinrooi

Adviesraad Leefmilieu Kinrooi (ALK)

De gemeente Kinrooi beschikt sinds 6 juli 1992 over een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur namelijk de Adviesraad Leefmilieu Kinrooi, kortweg ALK genoemd. De milieuraad werd opgericht en erkend als adviesorgaan inzake milieu- en natuuraangelegenheden en vergadert zo dikwijls als de zaken het vereisen en minstens vier maal per jaar. 

Naast deze gesloten vergaderingen houdt de ALK ook nog eens open milieuraden. Dit zijn vergaderingen waar alle inwoners van Kinrooi op uitgenodigd worden. Steeds wordt er dan een algemene oproep gelanceerd via gemeentelijke infokanalen. De jaarvergadering is eveneens een open milieuraad. Naast de vergaderingen, die steeds plaatsvinden in het gemeentehuis, organiseert de ALK ook nog fietstochten, infoavonden (wateravond, bestrijdingsmiddelenavond, …), bezoeken bijvoorbeeld aan het Centrum Duurzaam Bouwen of aan een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, enz…

De Adviesraad Leefmilieu Kinrooi houdt zich verschillende doelstellingen voor ogen:

  • de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur, het landschap en de natuur in de gemeente beogen en het opvolgen van de kwaliteit van het milieu;
  • studiewerk en advies verlenen met betrekking tot leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling en het opvolgen van de uitvoering van gemeenteraads- en collegebesluiten;
  • klachten opvangen en signaleren aan de betrokken diensten;
  • bevolking informeren en sensibiliseren (milieu- en natuurzorg en duurzame ontwikkeling);
  • stimuleren van educatie in scholen en bij verenigingen;
  • voeren van acties ten voordele van het leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling;
  • overleg en samenwerking bevorderen tussen de verschillende actoren en adviesraden in de gemeente, om een breed draagvlak te creëren.

De milieuraad bestaat uit stemgerechtigde leden. Dit zijn afgevaardigden uit diverse (milieu-) instanties en geïnteresseerde inwoners met deskundigheid inzake milieu en natuur. Daarnaast zijn er ook niet-stemgerechtigde leden (schepen, ambtenaar, politiek mandatarissen) en waarnemers (personen die naar gelegenheid uitgenodigd worden op basis van hun deskundigheid).

De Adviesraad Leefmilieu van Kinrooi of kortweg ALK is steeds op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden. Wenst u meer te weten of bent uw nieuwsgierig naar de gang van zaken van de ALK? Dan bent u van harte welkom. 

Samenstelling