Gemeente Gemeente Kinrooi

Gecoro

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is een adviesorgaan inzake de ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het is een officiële adviesraad ingesteld bij het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, ook wel het nieuw decreet op de ruimtelijke ordening genoemd.

De voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning zoals:
- het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan / beleidsplannen
- de ruimtelijke uitvoeringsplannen
- de stedenbouwkundige verordeningen

In de Gecoro is zowel plaats voor deskundigen, vertegenwoordigers van uiteenlopende verenigingen als voor geïnteresseerde burgers. De gemeenteraad is bevoegd voor de samenstelling. De leden van de adviesraad worden betrokken bij het ruimtelijk beleid in Kinrooi. Het is de officiële spreekbuis bij het bestuur en omgekeerd. Zo vraagt het bestuur advies over een aantal verplichte dossiers, maar kunnen de leden ook op eigen initiatief adviezen en voorstellen geven. 

Samenstelling