Gemeente Gemeente Kinrooi

Gecoro

Op 7 mei 2001 werd in de gemeente Kinrooi een gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening - kortweg Gecoro - opgericht. De Gecoro adviseert het gemeentelijk beleid over de volgende onderwerpen:

  • grote verkavelingaanvragen waarbij infrastructuur of nutsvoorzieningen aangelegd worden;
  • bijzondere plannen van aanleg;
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen op gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk niveau;
  • structuurplannen op gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk niveau;
  • het gewestplan;
  • grote infrastructuurwerken;
  • aansnijden van woonuitbreidingsgebieden;
  • stedenbouwkundige- en verkavelingsverordeningen;
  • ruimtelijke problemen van esthetische aard ondermeer in verband met stedenbouwkundige aanvragen, werken, en dergelijke;
  • het gemeentelijk jaarprogramma inzake ruimtelijke ordening.

De samenstelling van deze verplichte adviesraad is reglementair bepaald. In tegenstelling tot andere adviesraden kan u dus niet zomaar lid worden van de Gecoro. Die bestaat uit drie deskundigen en negen vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (zoals diverse gemeentelijke adviesraden, Unizo Kinrooi, Marec, ..) en de vakbonden. De stedenbouwkundig ambtenaar fungeert als secretaris van de Gecoro.

Samenstelling