Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van twee halfopen en één gesloten woning - Hogekamp

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021165089

Frank Goyens heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van 2 halfopen woningen en 1 gesloten woning aan Hogekamp, kadastraal gekend als: afdeling 4 (Ophoven), sectie B, nrs. 579G2, 579R2 en 583D.

Het openbaar onderzoek loopt van 18-11-2021 tot en met 17-12-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).