Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van rijhal met paardenstallen - Keyersstraat 9

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021117388

Raf Vermeulen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een rijhal met paardenstallen en een groom-verblijf aan Keyersstraat 9, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie B, nrs. 43N, 43R, 43L, 43P, 43S en 43M.

Het openbaar onderzoek loopt van 30-09-2021 tot en met 29-10-2021. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).