Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen van rijhal - Keyersstraat 9

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020052324

De heer R. Vermeulen heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen van een rijhal aan Keyersstraat 9, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie B, perceel 43L, 43N, 43R en 43T.

Het openbaar onderzoek loopt van 28-10-2020 tot en met 26-11-2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken. Het dossier kan ook online worden geraadpleegd via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).