Gemeente Gemeente Kinrooi

Bouwen en exploiteren van hoeve - Winkelstraat z/n

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2020036149

De heer A. Schelfhout heeft een aanvraag ingediend bij het gemeentebestuur van Kinrooi voor het bouwen en exploiteren van een hoeve aan Winkelstraat z/n, kadastraal gekend als: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie D, perceelnr. 880N, 880P, 881M en 881P.

Het openbaar onderzoek loopt van 27/07/2020 tot en met 25/08/2020. Tijdens deze periode ligt de aanvraag ter inzage in het gemeentehuis (hiervoor dient u een afspraak te maken) en kan het online worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Standpunten, opmerkingen of bezwaren kunnen binnen deze periode ingediend worden per brief aan het college van burgemeester en schepenen, of via het omgevingsloket (www.omgevingsloketvlaanderen.be).