Gemeente Gemeente Kinrooi

Bekendmaking plan-MER: Beleidsplan Ruimte Limburg

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter algemene kennis van het publiek dat door de provincie Limburg een project-MER kennisgevingsdossier werd ingediend voor het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL). De kennisgevingsnota beschrijft de onderzoeksmethodiek die zal worden toegepast voor de milieueffectbeoordeling. Het geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER zal onderzocht worden en hoe dat zal gebeuren.

De documenten kunnen gedownload worden via www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank onder het dossiernummer PL0264. De bundel ligt tevens ter inzage bij de dienst omgeving in het gemeentehuis vanaf 01-09-2020 tot en met 30-10-2020. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te maken.

Meer informatie over dit project-MER kennisgevingsdossier is te vinden op de website van het Team MER (www.omgevingvlaanderen.be) of op de website van de provincie Limburg (www.limburg.be/beleidsplanruimte).

Gedurende deze periode kunnen opmerkingen over het kennisgevingsdossier op verschillende manieren worden bezorgd:

  • Via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Limburg’ in de titel);
  • Via het digitaal inspraakformulier beschikbaar op de website https://omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage onder het rubriek ‘Lopende inspraakprocedures’;
  • Via een e-mail naar grondgebiedszaken@kinrooi.be (met vermelding Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Limburg’ in de titel);
  • Via een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kinrooi (Breeërsteenweg 146, 3640 KINROOI).