Gemeente Gemeente Kinrooi

B 1140 - Tijdelijk politiereglement - garageverkoop buurt Bongertestraat 19 juni 2022 - afsluiten Bongertestraat

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 13 juni 2022 het tijdelijk politiereglement inzake de afsluiting van de Bongertestraat ter gelegenheid van de garageverkoop van de buurt Bongertestraat op 19 juni 2022, goed.

Dit wordt bekendgemaakt onder bekendmaking nummer 1140 op de gemeentelijke website vanaf 15 juni 2022.

De volledige tekst van dit besluit ligt ter inzage op de dienst secretariaat van het gemeentehuis.