Gemeente Gemeente Kinrooi

Hernieuwen en veranderen van varkenshouderij - Hoogveldstraat - WEIGERING

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2021178434

Een omgevingsvergunning werd, door de deputatie op 12-05-2022, geweigerd, aan ELMO voor het hernieuwen en veranderen van een varkenshouderij gelegen aan Hoogveldstraat +36, kadastraal gekend als: afdeling 3 (Kessenich), sectie A, nr. 594F.

Toegepaste rubrieken van de VLAREM-indelingslijst: 17.3.2.1.1.b°), 9.4.1.c.2°, 9.4.1.c.2°,
28.2.c.1° en 53.8.2°.

De beslissing met bijlagen ligt van 22-06-2022 tot en met 22-07-2022 ter inzage in het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Hiervoor dient u online of telefonisch aan afspraak te maken.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 73 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVB) een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP—Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen die ingaat op:
1. de dag na de datum van de betekening voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg
stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing in de overige gevallen.
De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.
Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 74 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.