Gemeente Gemeente Kinrooi

Grondwaterwinning - Haelderheidestraat zn

ref. omgevingsloket: OMV_2023156480

ref. gemeente: OMV/2023/184

Inrichtingsnummer: 20231123-0088

Het bestuur van Kinrooi deelt mee dat door Wolters Kinrooi BV, gevestigd Teunestraat 77 te
3640 Kinrooi, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Haelderheidestraat zn, en met als
kadastrale ligging: afdeling 2 (Molenbeersel), sectie A, nr. 426E.

Het betreft een aanvraag tot het exploiteren van een grondwaterwinning.
Type handelingen: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
Rubriek 53.8.2° Grondwaterwinning, op een diepte van 30m, voor het oppompen van max
350m³ per dag, max 18.750m³ per jaar en max 53 dagen per jaar, voor het beregenen van ca
30 ha akkerland.

Bij de aanvraag werd geen milieueffectenrapport, noch een omgevingsveiligheidrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning een openbaar onderzoek georganiseerd van donderdag 08-02-2024 tot en met vrijdag 08-03-2024.

Reden openbaar onderzoek: het exploiteren van een klasse 2-inrichting.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (08-03-2024), worden ingekeken
via het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/) of op de dienst
omgeving van de gemeente Kinrooi. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te
maken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het inzageloket (https://
omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/) indienen of schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Kinrooi.