Gemeente Gemeente Kinrooi

GAS 5 veelgestelde vragen

Waarom ontvang ik een GAS-boete van stad Genk, terwijl ik een snelheidsovertreding heb begaan in Kinrooi?
De acht lokale besturen die behoren tot politiezone CARMA zijn een samenwerking aangegaan om, in samenwerking met de lokale politie, efficiënt te handhaven op beperkte snelheidsovertredingen. Stad Genk zal in deze samenwerking optreden als lokale verwerkingscel van waaruit de GAS-boetes administratief verwerkt worden.

Wat is een GAS 5-boete?
Steden en gemeenten mogen sinds 1 februari 2021 Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) opleggen voor beperkte snelheidsovertredingen die worden begaan op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur. Hierdoor worden deze overtredingen niet langer strafrechtelijk gesanctioneerd.

Waarom verwerkt stad Genk de beperkte snelheidsovertreding GAS 5 van Kinrooi?
In de politiezone CARMA wil men extra inzetten op verkeersveiligheid. Veilige straten en wijken is het uiteindelijke doel. Door de verwerking van GAS 5-boetes te centraliseren kunnen de lokale besturen van de zone efficiënt en kostenbesparend werken. Op die manier is het mogelijk om in heel de zone gelijktijdig het GAS 5-reglement in te voeren.

Vanaf wanneer treedt de samenwerking tussen stad Genk en de andere lokale besturen binnen de politiezone CARMA in werking?
Voor de gemeenten As, Bocholt, Kinrooi, Zutendaal en de stad Bree trad deze samenwerking in werking op 1 november 2022. In Oudsbergen en Houthalen-Helchteren ging het een maand eerder in.

Wat zijn de wettelijke voorwaarden om aan GAS 5 te voldoen?

  1. Het betreft een overschrijding van de toegelaten maximumsnelheid met niet meer dan 20 kilometer per uur.
  2. De snelheidsovertredingen worden begaan op een plaats waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 kilometer per uur.
  3. Het gaat om snelheidsovertredingen vastgesteld met automatisch werkende toestellen die volledig worden gefinancierd door de lokale overheid.
  4. De snelheidsovertredingen worden begaan door meerderjarige natuurlijke personen of door rechtspersonen.
  5. Er wordt niet gelijktijdig een andere overtreding vastgesteld.

Is aan één van bovenstaande voorwaarden niet voldaan, dan wordt de overtreding alsnog strafrechtelijk behandeld via het parket.

Wat gebeurt er als ik een beperkte snelheidsovertreding bega?
Wanneer u te snel rijdt in zone 30 of 50, kan de vaststelling op 3 manieren gebeuren: een politieagent stelt de inbreuk vast aan de hand van een mobiele snelheidscamera, een vaste snelheidscamera (flitspaal) of een trajectcontrole (met een ANPR-camera). Vervolgens wordt de GAS-vaststelling (proces-verbaal) door de politieagent overgemaakt aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder ontvangt nadien een brief van stad Genk met het bedrag van de verschuldigde boete. Wordt de boete betaald binnen de dertig dagen na kennisgeving, dan is de procedure ten einde. Als u de boete niet tijdig betaalt dan wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.

Kan ik verweer indienen als ik niet akkoord ga met de snelheidsovertreding?
Ja, u kan binnen de 30 dagen schriftelijk verweer indienen via dit webformulier bij de stad Genk. Ook wanneer de vaststelling heeft plaats gevonden op het grondgebied van Kinrooi gebruikt u het webformulier van stad Genk. De beoordeling van deze verweren gebeurt immers gecentraliseerd in de lokale verwerkingscel (Stad Genk). De sanctionerend ambtenaar beslist of het verweer al dan niet gegrond is. Indien men oordeelt dat het verweer ongegrond is, dan krijgt de overtreder een herinnering opgestuurd van de boete, waarna men dertig dagen de tijd heeft om de boete te betalen, tenzij de overtreder beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank. Indien de sanctionerend ambtenaar beslist dat het verweer gegrond is, dan wordt de boete verworpen en wordt het dossier afgesloten.

Wat als ik niet de bestuurder was van de wagen?
Indien de eigenaar van het voertuig niet effectief de bestuurder van het voertuig was, dan dient men de gegevens van de effectieve bestuurder door te geven via dit webformulier. Je dient dan een ondertekende verklaring van de effectieve bestuurder met een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de effectieve bestuurder toe te voegen als bewijsstukken. Om dubbele betalingen te vermijden, gelieve uw briefwisseling niet zelf over te maken aan de bestuurder aangezien er vanuit Genk een brief naar de bestuurder zal vertrekken. Ook wanneer de vaststelling heeft plaats gevonden op het grondgebied van Kinrooi zal u uiteindelijk doorverwezen worden naar een webformulier van stad Genk. De beoordeling van deze verweren gebeurt immers gecentraliseerd, in de lokale verwerkingscel (Stad Genk).

Welke stappen kan ik nog ondernemen indien de sanctionerend ambtenaar mijn verweer niet heeft aanvaard?
Je hebt het recht om tegen deze beslissing beroep aan te tekenen bij de politierechtbank. Dit moet binnen de maand vanaf de kennisgeving van de beslissing gebeuren.

Hoeveel bedraagt de boete?
De boete bedraagt 53 euro voor de eerste 10 kilometer per uur die te snel gereden werd boven de toegelaten maximumsnelheid van 30 of 50 kilometer per uur. De boete wordt nadien vermeerderd voor elke bijkomende kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

  • overtreding buiten de bebouwde kom: vermeerdering met 6 euro per bijkomende kilometer
  • overtreding binnen de bebouwde kom: vermeerdering met 11 euro per bijkomende kilometer.

Deze bedragen kunnen in de toekomst nog wijzigen in functie van de wegcode.

Kan ik mondeling mijn verweer komen doen?
Neen, er is geen mondeling verweer mogelijk binnen GAS 5.

Welke zijn de betalingsgegevens?
Begunstigde: Gemeente Kinrooi - Breeërsteenweg 146 - 3640 Kinrooi
IBAN: BE34 0910 2265 5690 (Belfius Bank)
BIC: GKCC BE BB

Is een GAS-boete fiscaal aftrekbaar?
Neen. Een GAS-boete is geen factuur, maar een betalingsverzoek naar aanleiding van een opgelegde sanctie. Deze is conform de vigerende politieverordening. Bovendien kunnen vennootschappen een GAS-boete niet inbrengen als kost. Sinds de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2020 zijn boetes niet meer aftrekbaar, omdat boetes fiscaal niet als kost gezien kunnen worden. 

Wat gebeurt er met het geld van de boetes?
De inkomsten uit GAS-boetes die worden vastgesteld door bemande of onbemande snelheidscamera’s (flitspalen) worden geïnvesteerd in de werking van politie CARMA. De inkomsten uit trajectcontroles investeren we onder andere in lokale veiligheidsmaatregelen.

Verhoogt mijn boete bij een volgende overtreding?
Het boetebedrag wordt berekend aan de hand van de gemeten snelheid. De bedragen staan immers bepaald in de wegcode. Er wordt geen verhoging van de geldboete voorzien voor herhaalde beperkte snelheidsovertredingen.

Moet ik de boete nog betalen als ik verweer heb ingediend?
Je moet wachten op het antwoord van de sanctionerend ambtenaar. Als het verweer gegrond is, volgt er geen sanctie. Indien de sanctionerend ambtenaar oordeelt dat het verweer ongegrond is, dan dient de boete alsnog betaald te worden. Dit zal dan ook vermeld staan in de brief die je zal ontvangen.

Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?
Enkel de politie mag snelheidsovertredingen vaststellen. Zij zullen dus rechtstreeks toegang krijgen tot de verzamelde gegevens. Nadien worden deze gegevens overgemaakt aan de lokale verwerkingscel (Stad Genk), waar men de sanctie oplegt en de opstartbrief opstelt. De gegevens worden eveneens overgemaakt aan het lokaal bestuur waar de overtreding plaatsvond, daar zij verantwoordelijk zijn voor de inning van de boete. Alle data worden gedeeld met de federale politie. Dat is een wettelijke verplichting.

Wie kan een kopie verkrijgen van een vaststelling of beslissing?
Enkel personen die een schriftelijke aanvraag doen en een rechtmatig belang kunnen aantonen, kunnen een kopie krijgen van de vaststelling of beslissing. Het gaat dan bijvoorbeeld over verzekeringsmaatschappijen, advocaten naar aanleiding van een aanstelling of geschil, enz...