Gemeente Gemeente Kinrooi

FAQ opvang Woutershof

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, een vluchteling en iemand zonder papieren? 

Een asielzoeker is iemand die zijn land is ontvlucht op zoek naar bescherming en die een asielaanvraag heeft ingediend. De betrokkene wacht tot zijn beslissing wordt aanvaard of afgewezen door België. Tijdens deze procedure heeft de persoon een geldige verblijfsvergunning op het grondgebied. In de Belgische en Europese wetteksten wordt de term “verzoeker om internationale bescherming” gebruikt in plaats van “asielzoeker”.  Een vluchteling is een persoon van wie België de asielaanvraag heeft aanvaard omdat er, in de betekenis van het Verdrag van Genève, gegronde vermoedens zijn dat de betrokkene voor zijn leven moet vrezen als hij naar zijn land zou terugkeren. In dit geval hebben we het over een erkend vluchteling. Een uitgeprocedeerde asielzoeker is iemand van wie de asielaanvraag niet werd aanvaard en die het bevel heeft gekregen om het grondgebied te verlaten. Personen zonder papieren zijn migranten die zich in België bevinden zonder wettige verblijfsdocumenten. Het kan gaan om een uitgeprocedeerde asielzoeker, een buitenlander (student, toerist) van wie het visum niet meer geldig is, iemand die zonder geldige toelating België is binnengekomen … In het courante taalgebruik spreekt men ook van “iemand die illegaal in België verblijft”. 

Welke hulp krijgen ze? 

Asielzoekers krijgen materiële steun. Die hulp is gewaarborgd zolang het onderzoek van hun asielaanvraag loopt. Het gaat om huisvesting in een opvangstructuur voor asielzoekers: een collectief centrum of individuele woning. Asielzoekers krijgen geen financiële hulp maar het zogenaamde “Bed, Bad, Brood”. Dat is de materiële hulp waar ze wettelijk recht op hebben zoals de basisbehoeften: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. Gezinnen krijgen in de mate van het mogelijke een aparte kamer. Het centrum voorziet in de basisbehoeften van de bewoners, maar de verzoekers dragen hun steentje bij in het onderhoud van de gemeenschappelijke lokalen. 

Krijgen asielzoekers geld? 

Asielzoekers in België krijgen geen financiële hulp, enkel materiële hulp in de vorm van opvang en begeleiding. Wel krijgen asielzoekers iedere week zakgeld, enkele euro’s per week wat ze kunnen aanvullen door klussen op te knappen voor de gemeenschap in het opvangcentrum (schoonmaken, helpen bij het verdelen van maaltijden, enz.). 

Mogen ze werken? 

Niet meteen. Asielzoekers kunnen vier maanden na de indiening van hun asielaanvraag en onder bepaalde voorwaarden een arbeidsvergunning aanvragen. Als een asielzoeker een loon ontvangt, zal Fedasil een financiële bijdrage vragen voor de kosten van de opvang in het centrum. 

Wie ontvangt het werkingsbudget voor de opvang in Woutershof?

Fedasil heeft een partnerovereenkomst met Hopper jeugdverblijf Woutershof dat onder vlag van Scouts & Gidsen Vlaanderen werkt. Het werkingsbudget voor de tijdelijke opvang gaat dan ook naar Scouts & Gidsen Vlaanderen. Die vergoeding is voor alle tijdelijke opvang dezelfde, op basis van verblijfsformules voorgesteld door Fedasil. Elke partner kiest daaruit de haalbare formule binnen eigen context.

Wie beslist waar er een opvangcentrum komt?

De beslissing om ergens een opvangcentrum te openen, ligt bij de federale overheid en niet bij de lokale overheid. In september 2023 werd aan het jeugdwerk gevraagd of er mogelijke opvangplaatsen ter beschikking gesteld kunnen worden. Diverse jeugdverblijven gaven aan zich hiervoor te willen engageren. Dat resulteerde in een partnerovereenkomst met Fedasil. Voor Scouts & Gidsen Vlaanderen past zo’n oproep perfect in haar missie en beantwoordde vanuit humanitaire redenen positief op de oproep. Deze kinderen, jongeren, zitten als kwetsbare mensen in een noodsituatie. Die willen we opvangen, los van elk standpunt daarover.

Hoeveel personen worden opgevangen in Woutershof ?

Woutershof zal maximum 40 personen opvangen. Er zijn geen alleenstaande mannen of vrouwen bij. Het betreft altijd minstens één ouder met één of meer kinderen. Op maandag 6 november kwamen 7 alleenstaande vrouwen met kinderen en 5 koppels met kinderen aan. Sinds woensdag 8 november 2023 zijn de gezinnen voltallig en worden 38 personen opgevangen.

Update 24 november 2023: Er worden momenteel 33 personen opgevangen.
Update 8 december 2023: Er worden momenteel 39 personen opgevangen.
Update 22 december 2023: Er worden momenteel 38 personen opgevangen.
Update 29 december 2023: Er worden momenteel 35 personen opgevangen.
Update 5 januari 2024: Er worden momenteel 40 personen opgevangen.                                

Van welke nationaliteiten zijn de gasten in Woutershof?

De samenstelling van de gasten is zeer divers. Ze komen uit Kameroen, Eritrea,
Guinea, Congo, Soedan, Moldavië, Marokko, Turkije, Palestina en Venezuela.  

Hoe oud zijn de kinderen die opgevangen worden?

Op dit moment zijn er in totaal 21 kinderen in Woutershof: 4 baby’s, 5 kleuters (onder 6 jaar), 5 kinderen tussen 6 en 12 jaar en 7 jongeren met de leeftijd voor middelbaar onderwijs.

Hoe lang duurt de opvang in Woutershof?

Het contract tussen Fedasil en Woutershof gaat over de periode van 6 november 2023 tot 21 februari 2024. Enkel mits akkoord van beide partijen kan dat eventueel verlengd worden. Voor Woutershof mag de normale werking vanaf het nieuwe seizoen niet in het gedrang komen. De geplande verblijven van scholen en jeugdbewegingen moeten doorgaan.

Welke dagbesteding hebben de gasten?

Het team van Woutershof zal de mensen zoveel mogelijk betrekken en activeren in het dagdagelijkse leven: koken, wassen, enz… Er worden zelf al lesjes georganiseerd door vrijwilligers: de mensen en kinderen zijn zeer bereid tot leren. Kinderen spelen volop met heel wat speelgoed dat is gebracht en ander materiaal als fietsen en gocarts. Net als andere kinderen die er op kamp of bosklas komen, nodigt het natuurlijke en speels ingerichte terrein van Woutershof zich tot spel en avontuur.

Is er een huishoudelijk reglement?

In Woutershof wordt een standaard huishoudelijk reglement (zie download hieronder) gebruikt zoals dat het geval is voor alle Rode Kruis opvangcentra. Dit reglement werd voor alle bewoners afgedrukt in een een taal die voor hen van toepassing is. In de eerste week van aankomst werd het reglement toegelicht en ondertekend. Daarnaast heeft Woutershof nog wat praktische afspraken zoals bijvoorbeeld hoe laat men kan eten, wie zich wanneer kan wassen, enz...  Er zijn regelmatig bewonersvergaderingen. Als er vragen of opmerkingen zijn, kunnen die gemeld worden en worden deze meegenomen naar het overleg.

Kunnen vrijwilligers helpen in Woutershof?

In een opvangcentrum zijn vrijwilligers altijd welkom. Deze kunnen ingezet worden voor verschillende taken: een handje helpen in de keuken, spelen met de kinderen, een babbeltje doen met de gasten, boodschappen of klusjes doen, … Er wordt gekeken met de kandidaat-vrijwilliger wat diens vaardigheden zijn en welke noden het opvangcentrum heeft. Vrijwilligers mogen zich altijd per mail melden bij woutershof@hopper.be

Is er een telefoonnummer voor meer informatie of om bepaalde zaken te melden?

Dat kan via het nummer van Woutershof: 089 70 17 94. Per mail kan men ook contact nemen met woutershof@hopper.be. Rode Kruis Heusden-Zolder staat in voor de begeleiding en coördinatie van de opvang en is bereikbaar via het permanentienummer 0479 71 04 81. Je komt dan terecht bij Krista Kuppens, Hanne Hertogs of Els Coninx.