Gemeente Gemeente Kinrooi

Boren en exploiteren van een grondwaterwinning - Sevensstraat zn

ref. omgevingsloket: OMV_2024006280

ref. gemeente: OMV/2024/028

Inrichtingsnummer: 20240116-0068

Het bestuur van Kinrooi deelt mee dat door Jennen-Nelis, gevestigd te Hagendorenstraat 54 te 3640 Kinrooi, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Sevensstraat zn, en met als
kadastrale ligging: afdeling 1 (Kinrooi), sectie A, nr. 92G.

Het betreft een aanvraag tot het oren en exploiteren van een grondwaterwinning.
Type handelingen: de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit klasse 2.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
53.8.2° Een grondwaterwinning boren en exploiteren, van een diepte van 30m, voor maximum 200m³ per dag en maximum 9.500m³ per jaar.

Bij de aanvraag werd geen milieueffectenrapport, noch een omgevingsveiligheidrapport toegevoegd.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning een openbaar onderzoek georganiseerd van 09-06-2024 tot en met 08-07-2024.

Reden openbaar onderzoek: het exploiteren van een klasse 2-inrichting.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek (08-07-2024), worden ingekeken
via het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/) of op de dienst
omgeving van de gemeente Kinrooi. Hiervoor dient u online of telefonisch een afspraak te
maken.

Bezwaren of opmerkingen kan u via het inzageloket (https://
omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/) indienen of schriftelijk bij het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Kinrooi.