Gemeente Gemeente Kinrooi

Administratieve rechtzetting ondergrondse propaangastank van 2400 liter Teunestraat 62

Projectnummer omgevingsloket: OMV_2022167665

Referentie gemeente: MOMV/2022/257

Het college van burgemeester en schepenen heeft de melding op naam van Leon Keijers, wonende Teunestraat 62 te 3640 Kinrooi geakteerd op 02-01-2023.

De melding omvat een rechtzetting van het inhoudsvermogen van de ondergrondse gastank (van 1.600 liter naar 2.400 liter). Type handelingen: de exploitatie van een ingedeelde inrichting klasse 3.

Rubriek 17.1.2.2.1° opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17.1.1. 17.1.2.2.1° - opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.400 liter i.p.v. 1.600 liter.

Beroepsmogelijkheid

U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift:

  • bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan: de Deputatie van de provincie Limburg, t.a.v. Directie Omgeving, Dienst Omgevingsvergunningen, Universiteitslaan 1, 3500 HASSELT.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Als u dat niet doet, dan zal de deputatie bijna zeker verplicht zijn om uw beroep onontvankelijk te verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op . Deze dag is niet inbegrepen.

Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepschrift aan:

- de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing.

- het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kinrooi, Breeërsteenweg 146 te 3640 KINROOI.

Vermeld in uw beroepschrift het volgende:

  • uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek;
  • de volgende referentie: OMV_2022167665;
  • de redenen waarom u beroep aantekent;
  • een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.
  • of u gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro per natuurlijke persoon en/of rechtspersoon op het rekeningnummer van de provincie Limburg, BE18 0910 1811 3565 (BIC: GKCCBEBB) met als referentie ‘beroep omgevingsvergunning OMV_2022167665’ en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift.